Regulamin Ostatni Donate Wygrywa

Strona Główna / Regulamin Ostatni Donate Wygrywa

Regulamin „ostatni donate przed końcem czasu wygrywa”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem jest Marek Kruszel, ul. Sienna 9, 70-542 Szczecin, zwany dalej jako „Twórca”, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem kontakt@kruszwil.net.
 2. „Ostatni donate przed końcem czasu wygrywa” (dalej jako „Gra”) to element rozrywkowy transmisji na żywo organizowanych przez Twórcę na kanale youtube dostępnym pod adresem https://www.youtube.com/channel/UC5DKTw7TuICsvJwE_rJsGTA.
 3. Gra nie jest loterią ani grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r., a obdarowane osoby nie są wybierane losowo.
 4. Darowizny (dalej jako „Darowizny”) przesyłane przez widzów w trakcie trwania transmisji organizowanych przez Twórcę to dobrowolne wpłaty mające na celu wesprzeć Twórcę w dalszej działalności internetowej i podlegają pod ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. zgodnie z interpretacją indywidualną Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2016 r.
 5. Uczestnikiem Gry (dalej jako „Uczestnik”) zostaje osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa poprzez przesłanie Darowizny w trakcie trwania Gry podczas transmisji na żywo organizowanej przez Twórcę.
 6. Obdarowaną osobą (dalej jako „Obdarowany”) zostaje Uczestnik, który jako ostatni prześle Darowiznę przed upływem czasu wyświetlanego podczas transmisji na żywo z zachowaniem czasu tolerancji wyznaczonego przez Twórcę.
 7. Każdorazowo podczas transmisji na żywo organizowanej przez Twórcę podczas, której odbywa się Gra, Twórca wskazuje i opisuje przedmiot (dalej jako „Prezent”), który podaruje Obdarowanemu w ramach spełnienia się warunków Gry opisanych w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 8. Twórca może wskazać inne osoby prowadzące (dalej „Prowadzący”) podczas transmisji na żywo organizowanej przez Twórcę, które mogą podejmować decyzję o przebiegu Gry na zasadach jakie przysługują Twórcy opisane w niniejszym Regulaminie.

§2
WARUNKI UDZIAŁU

 1. Uczestnik dobrowolnie przesyła Darowiznę za pośrednictwem serwisu, do którego adres URL jest podany w opisie transmisji na żywo z odmienionym lub nieodmienionym dopiskiem „donate”, a jego głównym motywem jest finansowe wsparcie Twórcy, a nie zdobycie Prezentu od Twórcy w ramach Gry.
 2. Uczestnik w żadnym stopniu nie powinien interpretować Gry jako rywalizację, loterię, konkurs czy grę hazardową i jest świadomy, że w organizowanej Grze nie zachodzą żadne przesłanki nawiązujące do wcześniej wspomnianych gier.
 3. Uczestnik w każdym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w Grze poprzez pisemne powiadomienie o tym Twórcy drogą mailową na adres Twórcy wskazany w §1 ust. 1.
 4. Uczestnik przestaje być Uczestnikiem jeśli wykorzystuje wszelkie błędy serwisu obsługującego Darowizny opisanego w §1 ust. 4 i podmiotów pośredniczących polegające chociażby na przedłużaniu się wyświetlania wiadomości względem innych wiadomości, nie doliczaniem się czasu po przesłaniu darowizny, zmiana minimalnej stawki darowizny itp. Twórca na bieżąco informuje o Uczestnikach nie kwalifikujących się do udziału w Grze.
 5. Twórca zastrzega sobie prawo do wyeliminowania Uczestnika z udziału w Grze jeśli uzna, że ten zachował się nieuczciwie bądź wykorzystywał błędy opisane w ust. 4 niniejszego paragrafu. Twórca na żądanie wyeliminowanego Uczestnika zwróci mu pełną wartość przesłanej Darowizny.
 6. Uczestnik, który wyraził wolę uczestnictwa w Grze zobowiązuje się do zachowania wszystkich potwierdzeń wygenerowanych do przesłanych Darowizn otrzymanych od operatora płatności drogą mailową oraz wygenerowanych w banku.
 7. Obdarowany celem identyfikacji oraz odbioru Prezentu przedłoży Twórcy drogą mailową na adres wskazany w §1 ust. 1 potwierdzenia wszystkich wykonanych płatności przesłanych Darowizn w trakcie trwania transmisji na żywo organizowanej przez Twórcę.
 8. Twórca zastrzega sobie prawo do zachowania Prezentu i nie wysyłania go jeśli obdarowany nie będzie w stanie przesłać potwierdzeń, o których mowa w ust. 7 celem identyfikacji aż do czasu wyjaśnienia sprawy. Twórca oraz Obdarowany zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby w poprawny sposób zidentyfikować Obdarowanego.
 9. Obdarowany w ciągu 3 dni (dalej „Termin Zgłoszenia”) od zakończonej transmisji na żywo organizowanej przez Twórcę podczas, której spełniły się warunki opisane w §1 ust. 6 powinien skontaktować się drogą mailową z Twórcą na adres mailowy podany w §1 ust. 1 celem identyfikacji oraz wskazania adresu do dostawy Prezentu. W przypadku przekroczenia Terminu Zgłoszenia, Twórca zastrzega sobie prawo do zatrzymania Prezentu i nieprzekazywania go Obdarowanemu.
 10. Twórca zobowiązuje się po przeprowadzeniu poprawnej identyfikacji Obdarowanego, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu do wysłania Prezentu na adres Obdarowanego wskazany podczas korespondencji mailowej z Twórcą w ciągu 14 dni od wskazania poprawnego adresu dostawy.

§3
PRZEBIEG GRY

 1. Gra rozpoczyna się w momencie ogłoszenia rozpoczęcia Gry przez Twórcę bądź Prowadzących, a kończy się w momencie spełnienia się warunków opisanych §1 ust. 6 oraz ustalenia osoby Obdarowanej.
 2. Twórca może zorganizować Grę kilkukrotnie podczas trwania pojedynczej transmisji na żywo organizowanej przez Twórcę.
 3. Twórca oraz Prowadzący zastrzegają sobie prawo do przerwania lub zakończenia Gry w każdym momencie jej trwania chociażby z powodu problemów technicznych bądź innych niedogodności, które uniemożliwiałyby rzetelne przeprowadzenie Gry aż do momentu usunięcia utrudnień.
 4. Twórca według własnego uznania ustala minimalną wartość Darowizny oraz wartość czasu, która dolicza się po każdej przesłanej Darowiźnie, a także zastrzega sobie prawo do zmiany tych wartości w każdym momencie Gry podczas transmisji na żywo organizowanej przez Twórcę.

§4
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Marek Kruszel, ul. Sienna 9, 70-542 Szczecin, zwanym dalej jako „Administrator”.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnicy mogą kontaktować się z Administratorem pod adresem kontakt@kruszwil.net, lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane:
  • W celu identyfikacji Uczestników oraz poprawnej realizacji dostarczenia Prezentów do osób Obdarowanych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • W celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
  • W celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • W celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • W związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym: w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, a także w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.
 4. Odbiorcami danych Uczestników mogą być:
  • podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
  • podmioty archiwizujące i niszczące dokumenty,
  • podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji Gry, a po jego zakończeniu – przez okres przedawnienia roszczeń.
 6. Uczestnikom przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Uczestnikom przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest niezbędne do poprawnego przebiegu Gry, a w szczególności do dostarczenia Prezentu do osób Obdarowanych.
 9. Dane Uczestników nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2022 r. roku i obowiązuje do dnia zorganizowania ostatniej Gry podczas transmisji na żywo organizowanej przez Twórcę. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Twórcy, a także pod adresem mailowym wskazanym w §1 ust. 1.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Wszelkie spory między Twórcą, a Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Twórca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

Nasza firma

KRUSZWIL MAREK KRUSZEL
NIP: 955-251-22-05
ul. Sienna 9
70-542 Szczecin

Obserwuj nas:
Obserwuj nas:

Ważne strony

Copyright © 2022 lenorski.pl